Política de privacitat

General:

Els efectes del previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, "Planet Organic S.L.U.", li informa que compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i amb els compromisos de confidencialitat adequades a la seva activitat.

"Planet Organic S.L.U.", posar en el seu coneixement l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal, titularitat de "Planet Organic S.L.U.", per a les finalitats pròpies de gestió, comunicació i informació. L'anterior fitxers estan inscrits en el Registre General de l'Agència espanyola de Protecció de Dades, la qual pot accedir l'usuari per comprovar la situació dels mateixos.

Mesures de seguretat i nivells:

"Planet Organic S.L.U." ha pres les mesures necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l'objecte d'evitar, en la mesura del possible i sempre segons l'estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Àmbit d'aplicació:

L'estructura de fitxers, equips i sistemes d'informació amb la finalitat de complir amb la legislació vigent sobre protecció de dades, s'aplicaran a tots els fitxers, temporals o permanents, titularitat de "Planet Organic S.L.U.", que continguin dades de caràcter personal, així com a qualsevol equip o sistema d'informació que tracta.

Tot el personal contractat per "Planet Organic S.L.U." Tractament i Aplicació, estan obligades a complir amb la normativa esmentada, amb especial atenció quant a les seves funcions i obligacions, que seran degudament determinades per "Planet Organic S.L.U.".

Recollida de dades:

L'acceptació de les presents condicions, les necessitats de l'usuari recollida d'unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis, aquesta persona haurà de ser sol·licitada a través de formularis o de la pàgina Web. En el moment de la recollida de les dades, l'usuari serà degudament informat dels drets que l'ajudin.

Per assegurar que la informació continguda als nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors, demanem als nostres clients i usuaris que ens comuniquin, tan aviat com sigui possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

Exercici de drets:

Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició podran ser exercitats per l'usuari, o qui a aquest representi, mitjançant sol licitud escrita i signada, dirigida a la "Planet Organic S.L.U.", el Carrer, Camilo José Cela 22, Las Rozas, Madrid província, amb Codi Postal 28232, Espanya. No obstant això, poden utilitzar d'altres maneres de reconèixer la identitat del client a exercitar qualsevol dels anteriors drets.

Consentiment:

L'usuari donarà el seu consentiment a "Planet Organic S.L.U." per a fer ús de les seves dades personals a fi de prestar un correcte execució dels seus serveis.

L'emplenament del formulari inclòs en el lloc o l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a "Planet Organic S.L.U.", implica que el client consentiment exprés a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en el referit fitxer, titularitat de "Planet Organic S.L.U.

En el moment de la petició d'aquesta informació, es comunicarà al client o l'usuari del destinatari de la informació, de la finalitat per a la qual es recullen les dades, de la identitat i adreça del Responsable del Fitxer i l'usuari de l'autoritat per a exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades.

Cessió a tercers:

"Planet Organic S.L.U." no donar dades de caràcter personal sense el consentiment exprés dels seus titulars, que haurà de ser concedit en cada ocasió, de ser transferit només amb la finalitat expressada i sempre amb el consentiment de l'usuari o client.

Confidencialitat i secret professional:

Les dades recollides en totes les comunicacions privades entre "Planet Organic S.L.U." i els clients o usuaris seran tractats amb absoluta confidencialitat, comprometent - "Planet Organic S.L.U." per l'obligació de secret de les dades de caràcter personal, del seu deure de guardar-los i adoptar totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que s'estableix en el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers que continguin dades de caràcter personal.

A més a més, també tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol tipus que les parts intercanvi entre ells, que es comprometen a té tal naturalesa, o simplement ser sobre el contingut d'aquesta informació. La visualització de dades a través d'Internet, no tindrà accés directe als mateixos, excepte consentiment exprés del seu titular per a cada ocasió.

Assessorar al client que no faciliti a tercers la identificació, contrasenya o els números de referència que "Planet Organic S.L.U." podria proporcionar. També, per garantir que la protecció del secret professional entre "Planet Organic S.L.U." i el client es manté en totes les comunicacions, el client/usuari no ha de revelar la informació confidencial a tercers.

Canvis en la política de seguretat i protecció de dades:

"Planet Organic S.L.U." es reserva el dret de modificar la seva política de seguretat i protecció de dades amb la finalitat d'adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials, així com els que pogués derivar-se de codis tipus existents en la matèria o per estratègic corporatiu de decisions, amb efecte des de la data de publicació d'aquesta modificació a la pàgina Web de "Planet Organic S.L.U.".

Adreça de contacte:

Correu electrònic: clientes@enterbio.es

El lloc Web www.enterbio.es és gestionat per "Planet Organic S.L.U.", inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, amb les dades següents Tomo 12.968, Folio 136, Sección 8ª, Hoja M-2089921, Inscripción 1ª. y con CIF B-82002833.

El fitxer creat està situat al domicili social, el qual queda establert a l'efecte del present Avís Legal, a "Planet Organic S.L.U., Carrer Camilo José Cela 22, 28232 Las de Madrid, Espanya; sota la supervisió i control de "Planet Organic S.L.U.", que assumeix la responsabilitat d'adoptar les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per protegir la confidencialitat i integritat de la informació, d'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra legislació aplicable.

"Planet Organic S.L.U.", d'acord amb la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li diu que la interpretació àmplia de l'Acte, entre aquests serveis inclou el subministrament d'informació per aquest mitjà.

En qualsevol cas, serà aplicable referent a això, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la seva normativa de desenvolupament, en particular, en allò que fa referència a la recollida de dades personals, la informació als interessats i la creació i manteniment de fitxers de dades personals.